Přepisy některých inspirativních besed a rozhovorů, Saši Hendruka:

http://forum.jitrnizeme.cz/viewtopic.php?f=15&t=1076

Témata jsou např.:

Co je ego – popis mysli coby ega


Jak opravdovost napomáhá bdělosti


Jak sám sebe nebalamutit


Struktura mysli


Blaženost


Co znamená meditace?

http://forum.jitrnizeme.cz/viewtopic.php?f=15&t=1076

Konečně konkrétní a konstruktivní kroky, jak z politický šlamastyky:

 

Společnost proti korupci

http://verejnostprotikorupci.cz

1. Financování politických stran

Zpřísnění pravidel financování politických stran a volebních kampaní: Nezávislý dohled nad financováním politických stran u ČNB, zveřejňování podrobných informací o hospodaření politických stran, omezení příspěvků politickým stranám jen na stát a fyzické osoby, včetně stanovení jejich maximální výše v případě fyzických osob. Omezení výdajů na volební kampaně a regulace některých druhů předvolební propagace, zejména používání billboardů. Zavedení přísných sankcí v případě porušení pravidel. Politické strany se musí budovat především na občanském základě, a nikoliv na cíleném marketingu a byznysu.

 

2. Majetková přiznání

Zavedení veřejně dostupných majetkových přiznání politiků a veřejných činitelů včetně osob blízkých. Zavedení majetkových přiznání pro všechny občany nad určitou hodnotu majetku, zdanění legálně nedoloženého majetku a vyvození trestně právních důsledků.

 

3. Zrušení anonymních akcií

Zrušení anonymních akcií na majitele a zprůhlednění vlastnictví firem. Anonymní vlastnictví usnadňuje podvody a nelegální podnikání a zneužívání veřejných zakázek k osobnímu obohacení veřejných činitelů.

 

4. Trestní odpovědnost právnických osob

Zavedení trestní odpovědnosti právnických osob, a to pozastavením jejich činnosti nebo zrušením firmy.

 

5. Zabavení majetku z trestné činnosti

Posílení možností zabavovat majetek získaný trestnou činností a jeho přednostní využití na náhradu škod poškozených trestnou činnosti, včetně státu. Znovu musí platit heslo „Co bylo ukradeno, má být vráceno!“.

 

6. Ochrana oznamovatelů korupce

Prosazení zákonné ochrany oznamovatelů korupce a zavedení odměny pro ty, kteří na korupci upozorní. Zavedení institutu korunního svědka do právního řádu. Korupci se nepodaří ve větším rozsahu odhalovat, pokud nebude zajištěna dostatečná ochrana svědků.

 

7. Zveřejňování všech smluv se státem

Povinné zveřejňování na internetu všech smluv uzavřených státními orgány, kraji či obcemi nebo firmami s účastí státu, krajů či obcí. Toto zveřejnění musí být podmínkou platnosti takové smlouvy.

 

8. Svobodný přístup k informacím

Rychlá vynutitelnost plnění zákona o svobodném přístupu k informacím a zavedení sankcí za jeho neplnění. Je nepřijatelné, aby veřejné orgány a instituce dlouhodobě odmítaly v rozporu s ústavou poskytovat informace občanům.

 

9. Zákon o státní službě

Prosazení účinnosti kvalitního zákona o státní službě, který umožní depolitizovat státní správu, profesionalizovat státního úředníka, zvýšit jeho odpovědnost a současně jej chránit proti politickým a jiným tlakům.

 

10. Elektronizace veřejné správy

Dokončení a plné zprovoznění elektronizace veřejné správy na všech úrovních. Úplná elektronizace veřejných agend umožní snížit ingerenci (vliv, zasahování) úředníka do rozhodování, zvýší procesní průhlednosti a sníží tím možnost zneužívání správních postupů ke korupčnímu jednání.

 

11. Cena obvyklá u veřejných zakázek

Zakázky ve výběrových řízeních by měly být vždy realizovány za cenu obvyklou. Je nutné zamezit svévolnému předražování státních zakázek, založeného na tichém kartelu soutěžících firem a zkorumpovaných úředníků.

 

12. Majetková odpovědnost státních úředníků

Zavedení majetkové odpovědnosti státních úředníků i veřejných činitelů, kteří svým jednáním způsobí škodu na státním nebo veřejném majetku. Je nepřijatelné, aby selhání při výkonu funkce namísto viníků zaplatili všichni daňoví poplatníci.

 

13. Přísná pravidla pro státní podniky

Zavedení přísných pravidel pro správu a hospodaření firem s většinovou majetkovou účastí státu, krajů a obcí dle standardů OECD. Posílení pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu tak, aby mohl kontrolovat všechny veřejné prostředky včetně společností s účastí státu, obcí nebo krajů. Státními či polostátními firmami procházejí ročně prostředky ve výši druhého státního rozpočtu a dosud nejsou kontrolovány nezávislou kontrolní institucí.

 

14. Rady veřejnoprávních médií

Změna ustanovování členů rad veřejnoprávních médií tak, aby většina členů byla delegována přímo společenskými a občanskými sdruženími a svazy reprezentujícími kulturní, regionální, sociální, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy. Média veřejné služby nesmí podléhat politickým tlakům a zájmům, aby si zachovala schopnost na korupci a velké podvody upozorňovat.

 

15. Přímá volby starostů, primátorů a hejtmanů

Přímá volba starostů, primátorů a hejtmanů. Cílem je posílit osobní odpovědnost volených představitelů přímo voličům a potlačit zákulisní vliv „kmotrů“ na volbu těchto představitelů obcí a krajů.

 

 

 

 

 

Michael Sandel: Proměnou všeho ve zboží jsme se octli v naprostém morálním vakuu

"Žijeme v době, kdy téměř všechno se dá prodat a koupit," píše tento harvardský filozof. "Opustili jsme svět tržní ekonomiky a přesunuli jsme se do světa tržní společnosti." V tržní společnosti už není řešením sociálních a občanských problémů morální debata, ale zákon trhu. Ja to založeno na mylném předpokladu, že finanční pobídky jsou za všech okolností vhodným mechanismem, jehož prostřednictvím lidé učiní správnou volbu. Veškeré aspekty lidské činnosti byly proměněny ve zboží a namísto, abychom si kladli morální otázky, ptáme se zjednodušeně jen: "Za kolik?"

......

Sandel odpověděl příkladem lékařů-vrátných v soukromých amerických nemocnicích, kteří dávají přednost bohatým pacientům před chudými. Proti tomu ale tržnáí fundamentalista přece vznese argument, že je to ekonomicky efektivní. Z hlediska výdělků nemocnice nevadí, že chudý pacient umře při čekání na lékaře na infarkt, protože se nejprve ošetřoval milionáři nakopnutý palec. Důležité pro zisky nemocnice je, že milionář platí víc.

Sandel: "Avšak my máme určitou představu, od čeho a na co jsou nemocnice. Pokud se z ních stane instituce, pro niž je důležitý jenom zisk, pak už to není nemocnice. Je to, jako kdyby škola řekla: 'Naším prvotním principem není učit, ale maximalizovat zisky.' Pak dospějete k názoru: "No, to už není škola, je to nějakým způsobem nedostatečná instituce.

Argumentuji, že debata o tom by byla morální debatou na téme, jak správně rozumět pojmu nemocnice nebo škola. A samozřejmě by při tom došlo k neshodám, ale ty neshody by byly morální neshody. Protože to není jen empirická otázka: Jak definuje tato nemocnice své poslání? Co je účelem nemocnic? Co je dobrá nemocnice?

Je fascinující," říká Sandel, "proč finanční krize nijak neotřásla vírou lidí v tržní řešení. Člověk by si pomyslel, že to lidi povede ke kritickému zamyšlení nad rolí trhu v našem životě. Myslím si, že úporná víra v trhy a v tržní hodnoty je hlubší než přesvědčení, že tržní řešení jsou efektivní. Myslím si, že lidé 'věří trhu', protože je to zbavuje nutnosti podílet se na veřejné debatě o smyslu a významu věcí. Trhy nám umožňují vyhnout se nutnosti dělat morální úsudky.

http://www.blisty.cz/art/63694.html

Zajímavý článek o směřování mocenského systému a internetových produktů k další formě otroctví.

Facebook je ekologická katastrofa lidské duše. Rozhovor s Ebenem Moglenem

S právníkem a ideologem hnutí za svobodný software o tom, jak nám současné technologie a na nich založená média brání svobodně a kriticky myslet a co se s tím dá dělat.

 

¨http://www.lupa.cz/clanky/facebook-je-ekologicka-katastrofa-lidske-duse-rozhovor-s-ebenem-moglenem/

Hranice totality dnes nejsou tam, kde stojí Rudá armáda, ale tam, kde vládne Facebook. Kde se platí PINy. Kde operátoři a policie mohou neustále sledovat pohyb každého mobilního telefonu. Kde neustále nevědomky hlásíme úřadům, kdo jsme a kde jsme. Tohle je totalita.

 

 

 

Lidstvo míří ke kolapsu v roce 2030, potvrzuje se dávná studie

 

http://www.novinky.cz/zahranicni/264101-lidstvo-miri-ke-kolapsu-v-roce-2030-potvrzuje-se-davna-studie.html

 

Nová studie potvrzuje temnou předpověď nazvanou Limity růstu, kterou před 40 lety vydal Římský klub. Podle ní lidstvo směřuje k hluboké krizi kolem roku 2030. Australský přírodovědec Graham Turner modely vytvořené odborníky v roce 1972 podrobil analýze a tvrdí, že dosavadní vývoj je potvrzuje. Ovšem i jeho tvrzení bude možné ověřit až v příštím desetiletí.

 

Turner tvrdí, že shoda s předpovězenými trajektoriemi vývoje je jednoznačným varováním, že stávající rozvoj lidské civilizace není udržitelný.

 

Nicméně trendy ve zdrojích surovin, produkci potravin, službách, růstu populace, průmyslové výrobě a znečištění nekopírují křivky, které vymodelovali odborníci před více než čtyřiceti lety, dokonale a vykazují i značné odchylky. Je proto otázkou, zda se na konci příštího desetiletí protne nedostatek surovin s katastrofálními důsledky globálního znečišťování a nedostatkem klíčových surovin i potravin pro příliš početnou lidskou populaci.

 

Odchylky od předpovězeného trendu totiž mohou být jen dočasným výkyvem, ale i počátkem zásadního odklonu v souvislosti s těžko odhadnutelným technologickým pokrokem.

 

Navíc kritická fáze směřování k předpovězenému kolapsu v roce 2030 má nastat podle modelových křivek až v příštím desetiletí, kdy se má projevit obrácení dosavadních růstových trajektorií do poklesu ve všech sledovaných veličinách.

Graf srovnávající předpověď z roku 1972 se skutečným vývojem v letech 1970 až 2010.

 

FOTO: MIT

Vládní intervence mnoho neřeší

 

I analýzy, které posloužily pro zprávu Římského klubu, ovšem počítaly s několika alternativními scénáři v závislosti na tom, zda především vlády začnou aktivně zasahovat do vývoje.

 

Mnoho renomovaných ekonomů ovšem přístup autorů zprávy Limity růstu kritizovalo. Kromě vykreslení hrozby kolapsu jim vadila základní myšlenka, že vládní intervence mohou něco vyřešit.

 

Například Henry Wallich z Yale varoval, že zásahy podvazující ekonomický růst v zájmu ochrany životního prostředí mohou být miliardami investovanými do trvalé chudoby.

 

Vládní intervence mnoho neřeší

Tento web využívá pro svoji funkci cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte. Další informace a pravidla jsou uvedeny zde. Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny zde.

Provozovatel systému ani redakce nenese žádnou zodpovědnost za články, obsah článků, komentářů ke článkům a diskuse ve Fóru, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce či provozovatele.
Odpovědnost za obsah příspěvků nesou vždy jejich autoři.